Odpady elektryczne i elektroniczne

Nasza firma zajmuje się zagospodarowaniem odpadów elektrycznych i elektronicznych. Zapewniamy odbiór sprzętu do utylizacji bez względu na ilości i odległość oraz bezpieczne dla środowiska przetwarzanie, odzysk i recykling zgodny z obowiązującymi przepisami ( zapewniając odpowiednie poziomy odzysku i recyklingu ).

Odpady elektryczne i elektroniczne są jednymi z najbardziej złożonych odpadów z jakimi mamy do czynienia. Dlatego też aby odpowiednio z nimi postępować należy posiadać stosowną wiedzę oraz odpowiednią technologię i doświadczenie.

Miejsce powstawania odpadów elektronicznych jest dowolne, w zależności od miejsc użytkowania sprzętu mogą to być gospodarstwa domowe, instytucje i urzędy państwowe, szkoły, banki, firmy, przedsiębiorstwa oraz zakłady produkcyjne i przemysłowe.

Jednak odpady elektryczne i elektroniczne powstają i będą powstawały, co wiąże się postępem w technologii oraz szybkim starzeniem się urządzeń. Ilość odpadów elektronicznych jest coraz większa, a większość urządzeń skonstruowana jest z elementów zawierających substancje niebezpieczne. Dlatego powinniśmy zadbać aby odpady tego typu trafiły do odpowiednich punktów zbiórki, a następnie do zakładu przetwarzania gdzie zostaną poddane odzyskowi zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

Podczas przetwarzania odpadów zostają z nich wyselekcjonowane zarówno frakcje materiałowe nadające się do recyklingu i ponownego ich wykorzystania (tworzywa sztuczne, metale żelazne i nieżelazne, szkło, i inne) jak również elementy niebezpieczne dla środowiska, które należy poddać unieszkodliwieniu ( np. przełączniki i źródła światła zawierające rtęć, kondensatory elektrolityczne, tusze i tonery, i inne).

Odpady elektryczne i elektroniczne to przede wszystkim:

 • Sprzęt biurowy
 • Sprzęt komputerowy
 • Sprzęt telekomunikacyjny
 • Urządzenia audio-wizualne
 • Elektronika użytkowa
 • Sprzęt energetyczny
 • Elektronarzędzia
 • Źródła światła
 • Małogabarytowe urządzenia gospodarstw domowych
 • Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstw domowych
 • Elektryczne rowery i hulajnogi
 • Baterie i akumulatory wszelkiego typu i rodzaju

Prawidłowe zarządzanie odpadami elektronicznymi

Sposób postępowania z odpadami elektronicznymi reguluje prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach, ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz szereg rozporządzeń związanych z tymi ustawami. Przepisy nakładają szereg obowiązków na wytwórców odpadów (użytkowników), wprowadzających (producentów, importerów, sprzedawców) oraz zbierających i przetwarzających.

Elektrozłom sp. z o.o. specjalizuje się w zapewnieniu podstawowych obowiązków związanych gospodarką odpadami elektrycznymi i elektronicznymi.

Ustawa o odpadach oraz o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadza sposób klasyfikacji wyeksploatowanych urządzeń. Poniżej podajemy sposób klasyfikacji zgodnej z dyrektywami UE oraz katalogiem odpadów.

Klasyfikacja odpadów elektronicznych

Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Na potrzeby dokładniejszego rozróżnienia odpadów elektronicznych i elektrycznych została stworzona klasyfikacja odpadów elektronicznych na grupy i rodzaje. Aktualnie obowiązuje klasyfikacja podana w Załącznik nr 1 do Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 r. (poz. 1688).

 • Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury
  • ekrany,
  • odbiorniki telewizyjne,
  • cyfrowe ramki LCD do zdjęć,
  • monitory,
  • laptopy,
  • notebooki.
 • Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm 2
  • chłodziarki,
  • zamrażarki,
  • sprzęt automatycznie wydający produkty chłodzone,
  • sprzęt klimatyzacyjny,
  • sprzęt do osuszania,
  • pompy ciepła,
  • grzejniki zawierające olej
  • inny sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury stosujący do celów wymiany temperatury płyny inne niż woda.
 • Lampy
 • Sprzęt wielkogabarytowy
   Sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm, w szczególności: urzą- dzenia gospodarstwa domowego, sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt konsumencki, oprawy oświetle- niowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, narzędzia elektryczne i elektroniczne, zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, wyroby medyczne, przyrządy stosowane do monitorowania i kontroli, automaty wyda- jące, sprzęt do wytwarzania prądów elektrycznych. Niniejsza grupa nie obejmuje sprzętu ujętego w grupach sprzętu nr 1–3.
  • pralki,
  • suszarki do odzieży,
  • zmywarki,
  • kuchenki,
  • piekarniki elektryczne,
  • elektryczne płyty grzejne,
  • oprawy oświetleniowe,
  • sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu,
  • sprzęt muzyczny,
  • z wyjątkiem organów piszczałkowych zainstalowanych
  • w kościołach,
  • urządzenia używane do dziania i tkania,
  • komputery wielkogabarytowe – mainframe,
  • drukarki wielkogabarytowe,
  • sprzęt kopiujący,
  • wielkogabarytowe automaty uruchamiane monetą,
  • wielkogabarytowe wyroby medyczne, wielkogabarytowe przyrządy do monitorowania i kontroli,
  • wielkogabarytowe urządzenia automatycznie wydające produkty
  • i pieniądze,
  • panele fotowoltaiczne.
 • Sprzęt małogabarytowy
   Sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, w szczególności: urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt konsumencki, oprawy oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, narzędzia elektryczne i elektroniczne, zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, wyroby medyczne, przyrządy stosowane do monitorowania i kontroli, automaty wydające, sprzęt do wytwarzania prądów elektrycznych. Niniejsza grupa nie obejmuje sprzętu ujętego w grupach sprzętu nr 1–3 i 6.
  • odkurzacze,
  • zamiatacze do dywanów,
  • urządzenia do szycia,
  • oprawy oświetleniowe,
  • kuchenki mikrofalowe,
  • sprzęt wentylujący,
  • żelazka, tostery,
  • noże elektryczne,
  • czajniki elektryczne,
  • zegary i zegarki,
  • golarki elektryczne,
  • wagi,
  • urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała,
  • kalkulatory,
  • odbiorniki radiowe,
  • kamery wideo,
  • sprzęt wideo,
  • sprzęt hi-fi,
  • instrumenty muzyczne,
  • sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu,
  • elektryczne lub elektroniczne zabawki,
  • sprzęt sportowy,
  • komputery rowerowe, do nurkowania, biegania, wiosłowania itd.,
  • czujniki dymu,
  • regulatory ciepła,
  • termostaty,
  • małogabarytowe narzędzia elektryczne i elektroniczne,
  • małogabarytowe wyroby medyczne,
  • małogabarytowe przyrządy do monitorowania i kontroli,
  • małogabarytowe urządzenia automatycznie wydające produkty,
  • mały sprzęt ze zintegrowanymi panelami fotowoltaicznymi.
  • Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm.
  • telefony komórkowe,
  • GPS,
  • kalkulatory kieszonkowe,
  • routery,
  • komputery osobiste,
  • drukarki,
  • telefony.

Klasyfikacja sprzętu elektronicznego zgodna z katalogiem odpadów

Zgodnie z rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów odpady elektryczne i elektroniczne klasyfikujemy zgodnie z aktualnym podziałem na następujące kody odpadów ( uwzględniając odpowiednie grupy, podgrupy oraz rodzaje odpadów ):

16Odpady nie ujęte w innych grupach
16 02Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
16 02 09*Transformatory i kondensatory zawierające PCB
16 02 10*Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09
16 02 11*Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
16 02 12*Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest
16 02 13*Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
16 02 14Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 15*Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń
16 02 16Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
16 80Odpady różne
16 80 01Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
09Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
09 01Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
09 01 10Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii
09 01 11*Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03
09 01 12Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11
20Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 21*Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23*Urządzenia zawierające freony
20 01 35*Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

Integralną częścią odpadów elektronicznych często bywają różnego rodzaju baterie i akumulatory:

16 06Baterie i akumulatory
16 06 01*     Baterie i akumulatory ołowiowe
16 06 02*Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
16 06 03*Baterie zawierające rtęć
16 06 04Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
16 06 05Inne baterie i akumulatory
16 06 06*Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów
20 01Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 33*Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

* oznacza że dany odpad zawiera elementy niebezpieczne


[ dwie pierwsze cyfry oznaczają grupę odpadów wskazującą na źródło powstawania odpadów, dwie kolejne cyfry identyfikują podgrupę odpadów, a cały kod składający się sześciu cyfr identyfikuje rodzaj odpadów ]


Zgodnie z ustawą o odpadach klasyfikacja danego odpadu należy do jego wytwórcy, jednak kierując się naszym doświadczeniem możemy zaproponować lub doradzić Państwu najwygodniejsze rozwiązanie.


Jeżeli nie wiedzą Państwo jak zaklasyfikować dany odpad proszę zwrócić się do nas z zapytaniem, postaramy się znaleźć odpowiedź nawet w najtrudniejszych przypadkach.

Oto nasza propozycja jakie odpady zaliczyć do poszczególnych kodów:

16 02 09* Transformatory i kondensatory zawierające PCB

 • transformatory lub kondensatory (najczęściej przemysłowe), w których jako dielektryk zastosowany został olej zawierający PCB (polichlorowane bifenyle)


16 02 10* Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09

 • innego typu urządzenia jak np wyłączniki w których zastosowano oleje bądź ciecze zawierajace PCB lub PCT


16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

 • lodówki
 • zamrażarki
 • lady chłodnicze
 • klimatyzatory
 • inne urządzenia chłodnicze lub klimatyzujące


16 02 12* Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest


16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

 • terminale komputerowe, maszyn sterujących,
 • monitory komputerowe,
 • telewizory,
 • wszelkie urządzenia zawierające kineskopy,
 • urządzenia zawierające rtęć,
 • zasilacze awaryjne tzw. UPS'y,
 • urządzenia zawierające niebezpieczne baterie lub akumulatory,
 • inne urządzenia zawierające niebezpieczne elementy,


ze względu na brak odrębnego kodu również odpady typu:

 • świetlówki liniowe,
 • wyładowcze lampy sodowe i rtęciowe,
 • lampy UV,
 • świetlówki z solarium,


16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

sprzęt komputerowy:

 • komputery,
 • klawiatury, myszki komputerowe, tablety,
 • notebooki, laptopy, palmtopy,
 • drukarki, plotery,
 • skanery,
 • zasilacze, koncentratory,
 • modemy, huby,
 • inne urządzenia komputerowe i peryferyjne,


sprzęt biurowy:

 • telefony, faxy, telexy, dalekopisy,
 • telefony komórkowe,
 • maszyny do pisania,
 • kserokopiarki,
 • niszczarki dokumentów,
 • kalkulatory,
 • kasy fiskalne,
 • rzutniki,
 • centrale telefoniczne,


sprzęt domowy:

 • radioodbiorniki,
 • radioodtwarzacze,
 • magnetofony,
 • magnetowidy,
 • anteny satelitarne i telewizyjne,
 • tunery satelitarne,
 • kamery wideo,
 • walkman, discman,
 • pralki, suszarki,
 • odkurzacze,
 • żelazka, lokówki,
 • lampy, żyrandole,
 • maszyny do szycia
 • grzejniki elektryczne,
 • kuchenki gazowe,
 • kuchenki elektryczne,
 • kuchenki mikrofalowe,
 • elektryczne grile, opiekacze,
 • czajniki elektryczne,
 • ekspresy do kawy i herbaty,
 • sokowirówki, miksery,
 • krajalnice, tostery,
 • inne roboty kuchenne,
 • frytkownice, gofrownice,
 • pochłaniacze,


elektronarzędzia:

 • wiertarki,
 • wkrętarki,
 • wycinarki,
 • pilarki,
 • inne specjalistyczne narzędzia


sprzęt przemysłowy:

 • kamery przemysłowe,
 • systemy monitorujące
 • systemy nadawczo
 • odbiorcze,
 • systemy p.poż.
 • radiostacje, CD
 • radia, krótkofalówki,
 • systemy radiowęzłowe, megafony
 • sprzęt teletransmisyjny,
 • szafy krosownicze,
 • szafy sterownicze, streamery,
 • rozdzielnice energetyczne,
 • tablice rozdzielcze,
 • dławiki, izolatory,
 • transformatory, przekaźniki,
 • radary,
 • czytniki kart magnetycznych,
 • bankomaty,
 • wagi elektroniczne,
 • zegary elektryczne i elektroniczne,
 • wentylatory, nagrzewnice,
 • inne urządzenia elektroniczne nie zawierające elementów niebezpiecznych


16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń

 • lampy oscyloskopowe,
 • kineskopy z monitorów i telewizorów,
 • inne części i podzespoły elektroniczne zawierające elementy niebezpieczne,
 • cartridge, tonery i pojemniki na tusze zawierające substancje niebezpieczne,


16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

 • przewody i kable,
 • wtyczki, przełączniki,
 • płytki elektroniczne,
 • różnego rodzaju części i podzespoły elektroniczne i elektryczne,
 • cartridge, tonery i pojemniki na tusze nie zawierające substancji niebezpiecznych,


16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

 • dyskietki,
 • taśmy magnetyczne,
 • kasety magnetofonowe,
 • kasety wideo,
 • dyski twarde,
 • płyty CD, DVD,